Bưởi diễn Thái Nguyên

0902.195.488

Giá trị của Bưởi Diễn còn thể hiện ở việc bảo quản được lâu, khi bưởi Diễn để héo, xuống nước ăn càng ngon ngọt.