CAM NGỌT LỤC NGẠN – HTX THANH HẢI

0902.195.488

Cam Ngọt Lục Ngạn là một trong ba giống cam chính  vùng Lục Ngạn, Bắc Giang, Việt Nam. Được coi là giống cam ngọt nhất hiện nay.