Cồn Xoa Bóp

50.000 VNĐ

Công thức cho 1 chai 50ml

– Huyết giác 1,00g.

– Đương quy 1,00g.

– Thiên niên kiện 1,00g.

– Ô đầu 1,00g.

– Đại hồi 1,00g….