Cua đinh Phụng Hiệp

500.000 VNĐ

Chọn kích cỡ con giống bằng bàn tay trở lên để đủ sức khỏe và đề kháng mạnh. Nếu mua loại nhỏ hơn thường rất dễ bị hao hụt.