Trà INSU-AV túi lọc (hỗ trợ tiểu đường)

78.000 VNĐ

Thành phần của Trà INSU-AV: 
– Mía dò hoa vàng (Insulin Plant),
– Đơn bì
– Hoài sơn
– Sinh địa
– Sơn thù….